Ohälsa, vård och omsorg

Ohälsa kan uppstå dels till följd av hur vi lever och vad vi råkar ut för och dels av hur vi uppfattar våra egna möjligheter att ta ansvar för våra liv och framtid. Vi är sociala varelser som på olika sätt vill känna att vi är respekterade och får bidra i något sammanhang. Om Försäkringskassans fördelning av utbetalningar av sjukpenning används som ett mått på hur vår ohälsa utvecklats de senaste 20 åren så är det de psykosocialt relaterade problemens som kraftigt ökat. Dvs sådant som rör hur vi uppfattar vår egen situation och möjligheter – i just det här fallet på arbetsplatsen. Stress, depressioner, gå i väggen är vanliga sjukskrivningsorsaker och i regel är ”receptet” sjukskrivning och ”lyckopiller”. De senare har under samma period ökat till att bli en miljardindustri som är helt symptomorienterad, medans orsakerna lämnas därhän.

Med den allmänna sjukvårdsförsäkring vi har i Sverige så utlovas alla sjukvård när så behövs. Det är en sanning med modifikation då det för många innebär rätten att ställa sig i en kö. Svensk sjukvård har de senaste åren brottats med problem som personalbrist, brist på vårdplatser, dålig personalpolitik, dålig ledning och styrning, dålig arbetsmiljö och ineffektiva IT-system.

Vård och omsorg har i huvudsak handlat om "verkstadsinsatser" och s k evidensbaserade insatser. Sjukvården är många gånger väldigt symptomorienterad. Dvs ta en tablett för att minska/undvika smärtan istället för att eliminera orsaken.
Hälsa, däremot, innebär i ett brett perspektiv hur vi undviker att orsaka sjukdom. Detta är kopplat till kostvanor, motion, sömn och är korrelerat till kunskap och livsstil. Därför är det viktigt att förståelsen om hur vi kan undvika ohälsa blir del av utbildning och skola.Vi behöver förändra verkstadssjukvården. Den kan göras småskaligare och med mindre behov av transporter för den enskilde genom digital teknik. Lokaler kan utföras enklare för många typer av behandlingar. Förebilder finns bland annat i Spanien.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!