Livet och hur vi lever

En av de avgörande frågorna idag och inför framtiden är hur vi som människor kan återta kontrollen över våra liv och därmed må bättre. Men det är inte bara detta som vi står inför, vi har frånkopplat oss naturen och lever, som dom sociala varelser vi är, alltmer påtvingat isolerat. I Sverige har vi drygt 4,8 miljoner hushåll varav ensamstående är nästan 2 miljoner. Den samhällsutveckling vi varit med om i Sverige, genom stadens utveckling och industrialismen, medförde att de naturliga nätverken bröts ner och samhället tog över. Äldre placeras på äldrevård, barnen placeras i fritids, förskola samt skola, för att den arbetsföra befolkningen skulle ges förutsättningar att arbeta. Till detta kommer den strukturella boendemiljön där vi förväntas sitta i våra hem och inte kunna umgås på ett naturligt sätt med andra, vi har helt enkelt byggt bort dessa möjligheter. Att vi dessutom har ett kallt klimat förstärker också isoleringen.

Till detta skall läggas en framväxande socioekonomisk situation där bidragsberoendet för många är självklart, och i pandemins och Ukrainakrigets efterdyningar i form av ekonomiska problem ökar antalet bidragsberoende. En växande andel av vår befolkning och framför allt unga känner en oro för framtiden. Många har inte kontroll över sin ekonomiska situation då politiska beslut, avgifter för VA-, sophämtning El och på senare tid livsmedel och bränsle gör att man inte ens klarar av nästa månads kostnader. Effekterna på bostadsmarknaden gör att hyror ökar och värden på bostäderna sjunker.

Krismedvetenheten ur alla perspektiv ökar och förtroendet för samhällets myndigheter och regeringen minskar.
Vi mår alltmer psykiskt dåligt, och att behandla detta med mediciner är givetvis inte lösningen. Inte heller att betrakta människor som ”sjuka" med olika diagnoser, och där särskilt barnen.

Sjukvården har också svårt att hantera frågeställningar som kommer från "icke verkstadsproblem”. Redan i eftervården där livsstilsrelaterade frågor om kost, motion, sömns och just psykosociala faktorer spelar in är idag underskattade.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!