Syntes - Den enskildes perspektiv

Bidragsberoende och utslagning bidrar i sig till ytterligare isolation…

En av de avgörande frågorna idag och för framtiden är hur vi som människor kan återta kontrollen över våra liv och därmed må bättre. Men det är inte bara detta som vi står inför, vi har frånkopplat oss naturen och lever trots att vi är sociala varelser med alltmer påtvingad isolation.. Den samhällsutveckling vi såg från stadens utveckling och industrialismen medförde också att vi skapade en struktur där de äldre skulle placeras på äldrevård, barnen skulle placeras i förskola skola och fritids och den arbetsföra befolkningen skulle ges förutsättningar för att just arbeta. Till detta kommer den strukturella boendemiljön där vi förväntas sitta i våra hem och inte kunna umgås på ett naturligt sätt med andra, vi har helt enkelt byggt bort dessa möjligheter. Vårt nordiska klimat förstärker också isolationen.

Till detta skall läggas en framväxande socioekonomisk situation där bidragsberoendet har växt till att omfatta en växande del av vår befolkning. Många känner idag en oror för framtiden, inte minst unga som har svårt att få fast arbete och därmed bostad. Många har inte kontroll över sin ekonomiska situation då politiska beslut, avgifter för VA-, sophämtning El och på senare tid livsmedel och bränsle, gör att man inte ens klarar av nästa månads kostnader. Detta räknas som inflation av någon anledning trots att alt kan hänföras till icke konsumtion. Dessutom är prisökningarna till stor del kopplade till politiska beslut. Man höjer räntorna som ett gammalt verktyg för inflationsdämpning, vilket egentligen bara förvärrar ekonomin för flertalet. Effekterna på bostadsmarknaden gör att hyrorna ökar och samtidigt sjunker nu värden på bostäderna då alltfler tvingas sälja.

Krismedvetenheten ur alla perspektiv ökar och tron på att samhällets myndigheter skulle kunna hantera kommande kriser har allvarligt minskat.

Vi mår alltmer psykiskt dåligt, och att behandla detta med allt mer medicinering som ett universalmedel för åtgärder av livssituationen är givetvis inte lösningen. Inte heller att betrakta människor som "sjuka” med olika diagnoser, och där särskilt barnen.

Sjukvården har också svårt att hantera frågeställningar som kommer från livsstilsrelaterade sjukdomar. . Detta gäler också eftervård av galla, njursten, stroke och infarkter. Exempelvis är kosten på sjukhus dåligt anpassad och inte uppdaterad enligt den vetenskap som ligger i framkant för att kunna optimera läkning och tillfrisknande under pågående behandlingar. Generellt är förebyggande hälsa, där livsstilsrelaterade frågor om kost, motion, sömns och just psykosociala faktorer spelar in är idag underskattade.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!