Energi

Människan har sedan vi kom i kontakt med elden hittat lösningar för att skapa energi från naturen. All energi kommer från naturen genom råvaror eller förnybarhet. Här tillkommer även solen, vinden och lägesenergi genom vattenfall. Förutom sol-,vind- och vattenkraft/lägesenergi, bygger det mesta idag på fossilolja, kol eller kärnkraft. Allt är i praktiken ändliga resurser. Det som kallas förnybart kräver tillgång till vatten, sol och växtnäring i kretslopp.

För att använda dessa råvaror måste de omvandlas till rörelse, värme eller elektricitet. Denna omvandling har olika verkningsgrad d v s hur mycket användbar energi som vi slutligen får ut från källan. Under denna omvandling blir det alltid förluster och eventuellt bildas även gaser och slaggprodukter. Undantaget är vind och solkraft. All omvandling av råvara till energi kräver tekniska system och i regel råvarutransporter och hantering av restprodukter, gaser och värmeavgivningen. Sidoeffekterna skapar miljö- och klimatpåverkan och ger restprodukter som aska och partiklar i luften som är svåra att hantera och är närmast problemavfall.
Stacks Image 55
Att lagra energi innebär ytterligare utmaningar. Fast bränsle kräver utrymme, flytande bränsle kräver tankar, gaser ställer till ytterligare problem och brukar normalt lagras under tryck i särskilda kärl, som ibland även behöver kylas ned. Lägesenergi för vattenkraft kräver stora buffertlager/dammar och påverkar naturen ovanför och nedanför i stor omfattning.

Ser vi till den utveckling som skett under de senaste hundra åren så har vi ständigt ökat energianvändningen i takt med att vi lärt oss bygga nya energisystem och sätt att utnyttja energin för olika ändamål.

Eftersom vi bara har en planet så måste utgångspunkten vara att allt har sina begränsningar. De finita resurserna (t ex kol, olja, uran) kommer att ta slut, det som kräver omvandlingssystem kräver teknik (t ex elnät) som också det byggs av finita råvaror och processer lyder under naturlagarna som vi inte kan ändra på.

Energiområdet har blivit ett politikområde där olika politiska åsikter fått råda avseende teknikval. Beskattning och bidrag har bidragit till att skapa den situation vi nu har i större delen av världen. Det har också blivit en maktfaktor, där såväl den fossila oljan och gasen som andra tillgångar blivit verktyg i geopolitiken.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!