Energianvändning och behov

Ser vi till nuläget använder vi mer energi än någonsin. Främst är det oljan, naturgasen och den fossila kolen som utgör basen i energiförsörjningen. Fortfarande är skogsråvara och växtrikets råvaror en betydande i energikedjan, särskilt i utvecklingsländer. De länder som har tillgång till vattenkraft, som Sverige, har i stort byggt ut denna. Undantaget är svårframkomliga länder i Afrika och Sydamerika där även de socioekonomiska förhållandena gör det svårt att bygga ut elnät.
Under de senaste femtio åren har vi kunnat addera kärnkraften för elproduktion, och de senaste 20-talet år vind och solkraft. I Sverige har vi också en betydande andel berg- och markvärme vilket minskat användandet av direktverkande el .

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!