Energianvändandet

  • Uppvärmning och varmvattenproduktion: För tätorter i Sverige används i huvudsak fjärrvärme där man först använde avfall (som minskat pga. källsortering och återanvändning) och nu övergått till skogsråvara. Utanför fjärrvärmenätet används berg- och markvärme samt skogsråvara och pellets i förbränning. Fortfarande finns en liten andel direktverkande el.

  • Transporter: För fordon, fartyg och flyg används uteslutande fossil olja i olika kvaliteter och det finns begränsningar i möjligheten att tillverka detta bränsle. På senare tid har vi via politiska beslut blandat in biooljor i detta bränsle och utvecklat olika varianter av bio-baserade bränslen som Hydrerad Vegetabilisk Olja – HVO. I mindre andel har vi först satsat på Etanol och biogas/naturgas – Compressed Natural Gas-CNG, och Liquid Natural Gas-LNG. För närvarande är utvecklingen inriktad på el/batteribaserade fordon och experimentellt finns även vätgas.

  • Processindustrin: Denna har traditionellt använt sig av ”allt”. I början var det träkol och stenkol, sedan fossil olja, naturgas och till viss del elektricitet. Många av processerna använder också som råvaror kol och fossil olja. Många mindre verksamheter försöker övergå till ”biooljor” och till och med biogas.

  • Industrin: Industriella verksamheter i övrigt är stora elanvändare.

  • Elektrifiering och automatisering: De senaste 20 årens elektrifiering och automatisering av allt mer i samhället har kommit att utvecklas till en stor och framförallt ny energiförbrukare.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!