Biogas

Biogas ”framställs” av bakteriers nedbrytning av organiskt material, dels i naturen till naturgas, men också i oss människor och i djurens magar. Detta kan också ske i särskilt bygda biogasanläggningar som använder olika råvaror som bioavfall, men också vallväxter, De senare ger mer gasutbyte och energi. Biogas är närbesläktad med naturgas och består av ca 59% metan, 40-45% koldioxid och resterande är kväveoxider och ev svaveloxider om man ex vis använt gödsel från gris. För att göra råbiogasen användbar till fordonsbränsle, måste man rena metanet från övriga gaser, det kallas uppgradering. Man får då som restprodukter och då främst koldioxid som lämpligen inte bör släppas ut i luften. Som bränsle heter det Compressed Natural Gas, CNG. Om man sedan komprimerar den mer och kyler gasen kan man göra den flytande, Liquid Natural Gas, LNG.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!