Teknik

Vi har under ett par hundra år utvecklat olika tekniker och system för att ur energi skapa rörelse som kan underlätta allt från transporter till tillverkning och dagens maskiner som är en del av vår vardag.

Allt teknik har sin livslängd, är olika bra på att omvandla energi och ger olika nivåer av energiförluster, oftast i form av värme. Detta brukar uttryckas i verkningsgrad. Det krävs normalt service av rörliga delar och över tid delkomponenter som ingår i systemet.

Ett sätt att uttrycka ett systems ekonomi är en s k Life-Cost Cycle-Analysis, LCC. Till denna måste man också lägga effektivitet eller verkningsgrad, samt olika risker över tid i en riskanalys. Denna kan innehålla tillgång till reservdelar, behov av kunskap och inte minst beroendet av ex vis bränslen och el.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!