Vindkraft

Vindkraft har använts sedan länge i form av ”väderkvarnar” för att pumpa vatten och som just kvarnar för att mala till mjöl. Modern teknik med elgeneratorer tillkom efter andra världskriget. Genom att bygga effektivare blad och högre torn kan man hitta mer stabil vind och därmed få ut mer energi.

För att bygga stora vindkraftsinstallationer krävs vägar då man inte kan transportera så stora ting med helikopter. Sedan krävs marktillstånd och egentligen också miljötillstånd. Vindkraftsanläggningar påverkar nämligen människor, djur och fågelliv genom infraljud, och vindstörningar. Militären har också visa problem med höga torn.

För att bygga i havet krävs liksom för fyrar bottenfundament och till skillnad från fyren påverkas också dessa av krafter från formen och vingarna. Därutöver skall elkabelsystem dras långa sträckor i vattnet och nyanläggas till elnätet via transformatorer. Forskning i Tyskland undersöker nu miljö och klimatpåverkan som kommer från borttagning av vindens kraft som verkar stora luftskiktet bakom och upp i högre luftlager.

Den stora nackdelen med vindkraftssystem är att de inte fungerar när det är vindstilla, men även om det blåser för mycket och man måste ”släppa igenom” vinden. När temperaturen ligger runt ”noll” finns risk för nedisning och då måste man också ta dem ur drift. Dels kan isen skapa vibrationer som leder till bladbrytning eller på sikt utmattar inte bara bladen utan också tornen, dessutom kan isen kan slungas stora sträckor och bli en fara för sin omgivning. Verkningsgraden eller tillgängligheten ligger runt 30 procent.

Under senare år är det framförallt i norra Sverige som vindkraften byggts ut, och p g a begränsad överföringskapacitet från norra till södra Sverige så är den vindkraften ingen lösning på kort sikt.

Vindkraften är ur ett ”närperspektiv” en miljöförstörare av stora mått. Rotorbladen förstörs av vind och regn och måste bytas flera gånger under livslängden som beräknas till 20 år. I dagsläget finns ingen ordnad återvinning av rotorbladen. De är gjorda av epoxiplast som eroderar och sprider micro- och nanoplast i naturen och haven, vilket påverkar allt levande i dess spridningsområde. Rotorbladens rotation gör att fåglar och fladdermöss dödas.
Smörjolja slungas också ut och förorenar runt anläggningarna. De mekaniska systemen kräver underhåll och då måste man klättra upp i masterna för att utföra service, vilket är riskfyllt. Dessa master svänger många meter.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!