Vattenkraft

Vattenkraften kom att byggas för ca 100 år sedan. Den baseras på lägesenergi som skapas genom fördämningen ovanför kraftstationen. Det innebär att stora områden ovanför dammen förstörs, likaså uppstår problem nedströms om dammen med lågt eller inget vattenflöde alls . Elektriciteten genereras av vattenturbiner och ansluts till högspänningsnätet. Oftast ligger anläggningarna långt från förbrukningsbehoven varför elnätsutbyggnaden blir än mer kostsam. Vilket är fallet i Sverige och en av förklaringarna till de höga elpriserna.

Givetvis är man beroende av tillgången på vatten i form av regn och smältvatten i förekommande fall från snö. Vid isläggning kan man inte köra anläggningen då isen kommer in i turbinerna. Likaså kan man inte ta ut vatten efter isläggning då uppstår ett hålrum underisen som gör att isen kan brista och samma effekt uppnås ( is i turbinerna).
Få länder har möjlighet att bygga/bygga ut vattenkraft.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!