Kraftvärmeverk

I Sverige byggde vi för olja- kolkraftverk och sopförbränning redan på 1960-talet. Från början var det för tillverkning av koks och stadsgas i städerna. Råvaran var stenkol. Dessa kraftvärmeverk kom senare att använda avfall som råvara och olja och kol fick komma i reserv. Dessa blev grunden för fjärrvärmesystemet där man även producerade elektricitet.
Ett ”oväntat” problem är tillgången till bränsle då vi i Sverige blivit alltför ”duktiga” med sopsortering och återvinning vilket inneburit att man varit tvungen att importera sopor.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!