Elektricitet - elnät

El kan tyckas enkelt, Man genererar el som sedan förs via ledningsnät till uttag där man kopplar in ”apparater". Men, det är mer komplicerat. Det grundläggande är att förbrukning och generering av el måste hela tiden vara i balans, annars uppstår det problem. Det betyder att det måste finnas ett säkerhetssystem som fungerar som en buffert. Denna ”buffert” är våra planerbara genereringskällor, dvs framförallt kärnkraft men även vattenkraft (den senare beroende på vattennivåer i magasinen och väderleken).
Stacks Image 26
Elnäten måste dessutom dimensioneras för topplast. Eftersom vi har varierande användning över dygnet, veckan och året samt olika storförbrukande industrier innebär detta att näten hela tiden måste hantera topplasten. Detta baseras på rätt dimensionering av kabelsystem, säkringar och transformatorer i nätet. Normalt ska vi inte ligga på en last närmare topplast då det innebär extra slitage på isoleringar och kopplingspunkter. När vi når topplast löser säkringar ut.

Strukturellt talar vi om högspännings- eller stomnätet som i Sverige ägs och driftas av Svenska Kraftnät. Under detta finns regionnät eller mellanspänningsnät ut till lokalnät. Dessa ägs och driftas av en mängd aktörer t ex Vattenfall, E-ON, Fortum eller lokalare aktörer, Dessa finns av tekniska skäl ett monopol i varje region/lokalnätområde. Större förbrukande aktörer ansluter direkt till stomnätet.

I skissen saknas kraftvärmeverken som ingår i elsystemet.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!