Reservkraftlösningar

Många verksamheter har byggt reservkraft att ha i beredskap om elnätets funktion faller bort. Det vanligaste sättet är att installera en dieselgenerator som ger växelström till en förutbestämd del av det lokala elnätet. Detta används på sjukhus, för affärer, i jordbruket och datahallar. Mindre installationer använder batterier och s k UPS-system som laddas av primärnätet som i händelse av elnätets bortfall ska träda in. Detta är för mindre installationer. Problemet är alltid tillgång på bränsle till dieselgeneratorerna och batteriers hållbarhet.

Ett alternativ till dessa traditionella växelströmsbaserade och parallella system har tagits fram i Sverige och bolaget Netpower. Det bygger på likström och always-on princip där utrustningen alltid körs via systemet. I händelse av primärnätets bortfall kan deras teknik starta generator om så behövs för längre avbrott. Systemet är tänkt för datahallar och kommunikationsutrustning och opererar på 350 VDC. Det kan också användas för belysning med s k strömsparkretsar och enfas-motorer, pumpar och fläktar mm med frekvensstyrning.

Genom att bygga samman dessa likströmsöar med ett överordnat likströmsnät med egen generator kan en Always-On sekundärförsörjning för kritiska system som kommunikation, VA, värme och belysning realiseras.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!