Visionen om ”elektrifiering” för allt

Politiker tror och hoppas att vi med argumentet "klimatomställning" kan lösa en stor andel av detta genom att övergå till el för allt. Projekt som vätgas för LKAB/SSAB kräver 50 TW , där man vill ha grön el från vindkraft till ett pris av 53 öre/kW. Tre batterifabriker skal byggas/byggs i Skellefteå, Västerås och Mariestad. Hur mycket el kräver de? Redan idag diskuteras och byggs ett antal större datahallar. Till dessa projekt kan vi addera önskemål om höghastighetståg och elvägar.
Vi talar om en fördubbling av effektbehovet och till detta kommer nätutbyggnad mm.

Man anser att vi skall övergå till elfordon - överallt, detta innebär:
- Omfattande utbyggnad av elnätet för effektbehov och topplast - fyrdubbling högst trolig.
- Omfattande utbyggnad av generering,
- Omfattande utbyggnad av laddningsinfrastruktur.

Många industrier använder idag fossil olja i olika delar av sina processer. Många av dessa tittar nu på biooljor och el. Både dessa skapar osäkerheter och kräver investeringar i ny teknik i industrin samt i elfallet osäkerhet kring leveransmöjligheter och i samtliga fall en väldigt osäker prisbild.

Utbyggnaden tar tid, om den ens kan genomföras ekonomiskt och praktiskt. Som exempel kan Svenska kraft näts förstärkning av kapaciteten från norr till söder. Den beräknas vara klar 2040. Att bygga ny kärnkraft, där de senaste två projekten tagit 15 år i UK och det finska projektet som tagit 20 år. Nedläggning av regionnät efter Gudrunstormen 2005 är ännu inte klar och har avbrutits av främst ekonomiska skäl.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!