Syntes - Energi

Den situation vi nu försatt oss i där elsystem och bränsle till fordon inte fungerar och den ekonomiska och beskattningslösningarna bidrar till ett ekonomiskt kaos för hushåll, företag och offentlig verksamhet.

Oavsett vilken energislag vi tror oss kunna ersätta den fossila oljan med kan vi med nuvarande kunskap, inte producera lika mycket energi. Detta gäller såväl förnybart, eller genom solen och vind, då det alltid finns tekniska och andra begränsningar i dess hantering eller hur mycket mark vi kan avsätta i konkurrens med skog och livsmedelsproduktion, Vind och solkraft har sina problem med utbyggnad och det faktum att de är s k intermittenta, dvs varierar och kräver därför lastbalansering från vatten och/eller kärnkraft.

Slutsatsen är att vi inte kan använda lika mycket energi i framtiden och måste rätta munnen efter matsäckens storlek. Detta kräver effektivare system men också helt enkel en lägre nivå i allt av användande.

Politikens roll inom energi har spelat ut sin roll. Man kan inte via åsikter bygga storskaliga komplicerade system. Särskilt när man inte förstår förutsättningar och begränsningar som ges av tillgång på råvaror, naturens lagar och det faktum att allt tar tid att bygga - om det ens är möjligt. Slutligen är det knappt fem miljoner hushåll som skall bära alla kostnader och ökade kostnader som en konsekvens av felaktig politik.

Målet måste vara att tekniskt skapa ett robustare och effektivare energisystem för bostäders uppvärmning som också löser vatten och återvinning av näringsämnen med s k hybrid-energisystem och kretsloppssystem. Detta kan göras för såväl flerbostadshus som enskilda fastigheter vid nybyggnation och renovering. LÄNK

Det storskaliga elsystemet måste också bli tekniskt robustare och stabilare, det kräver teknisk plan, inte en politisk plan. Denna måste bygga på realism och inte politiska önskemål.

För att lösa robusthetskraven för tekniken som servar värme, vatten, VA och kommunikation, behöver vi ett separat always-on sekundärnät med egen matning och generering. På så sätt kan vi undvika stora problem vid elbortfall eller behov av avstängningar av delar av elnätet.

Generellt sett är energiområdet belastat med omfattande beskattning.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!