Syntes

Ytters lite har ändrats i skolan sedan 800-talet, merparten av skolans arbete är detsamma pedagogiskt och ”klassbaserat”där klasseran sätts samman efter äldre, inte förkunskaper.
Läroplanerna och dess detaljstyrning ett hinder för utveckling av andra metoder och pedagogik som är mer individanpassat.

Lärande som är målet trots allt är högst individuellt, det baseras på förkunskaper, intresse och motivation. Det finns dessutom olika lärstilar: vissa personer klarar att läsa och förstå, andra vill ha praktisk att prova,

Generellt sett kan vi med IT-metidk, och spel öka insikt, öka intresse och motivation och koppla samma kunskaåpsomrden. Teoribildning som kemi, biologi, fysik och kemi kan dessutom kopplas till ovanstående med utvidgning till hur vi måste lösa energi, bränsleförsörjning, och systemuppbyggnad för el- och telekom och alternativa lösningar med småklaga systemlösningar, Allt beroende på viken utbildningsnivå som avses.
Pedagogiskt kan detta göras via praktisk jordbruk, odling och livsmedelshantering och tilläggning för att skapa djupare förståelse.

Ett Kinesiskt citat från ca 1300 f kr:

Tala till mig och jag hör.
Visa mig och jag ser.
Låt mig göra och jag lär.


Talet är minst effektivt, endast en mindre del kan uppfattas a mottagarna, detta är också baserat på om man har rätt förkunskaper och intresse, så kan denna nivå uppnås i kommunikationen.

I en trettiosal sal, som dessutom är vanligaste lokalen för skolor än idag, innebär detta också att en endast en tredjedel har rätt kunskaper för att hänga med. De övriga har för låga kunskaper eller kan/är inte intresserade. Detta späds givetvis på med ev sämre språkkunskapsförutsättningar.

Ytterst få har infört system och en metodik/organisation i lärande, som stöder en individualiserad som är möjlig. Kopplat till detta är givetvis kursplaner och styrdokument som går ner i detalj hur undervisningen skall indelas och genomföras och inget om det som är lärandet eller hur kunskapsbildningen ska ske i just kurser och delprov som inte skapa en djupare förståelse utan enbart leder till ”plugga för prov”.

Distansundervisning har fram till pandemin inte varit tillåten mellan skolenheter upp till gymnasienivån, trots uppenbara fördelar, och då helst med individuellt upplagd ”kursplan” som är möjlig med rätt pedagogik IT-stöd och lärandemoduler/innehållsapplikationer för egen övning.

Lärande i verkligheten är också ett mycket viktigt inslag som måste återinföras. Att förstå hur livsmedel produceras och hantera och hur naturens kretslopp fungerar och då koppla till livsmedel hälsa är a och o för resterande livet. I framtiden kommer vi ånyo att behöva ta hand om mark, jord och skog. Tekniska ting i och särkilt träbyggnader, fordon, och maskiner kommer i ljuset av ny design och underhållsbehov att bli nya utbildningsområden som måste återskapas.

Lärarrekrytering måste kunna ske ur verkligheten inte teoretisk utbildade lärare kommer att bli en nödvändighet att kunna praktiskt blir återigen allt viktigare. Högre utbildning måste också den få mer verklighetsanknuten kunskap och mindre teoretisk kunskap som inte ens är förankrad i riktig kunskap. Detta gäller särkilt jordbruks- och livsmedelsområdet. Genom IT_ståd kan mentorer ge står från verksamheter kombinerat med mer praktik.


Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!