En lägesanalys och varför vi måste tänka längre redan nu

Vi ser nu en mängd utmaningar och problem kopplat till allt från livsmedelsförsörjningen, , bränsleproblem, el och energibrist. Detta innebär egentligen sett i ett längre perspektiv behov av stora förändringar. Det handlar inte om klimatet, eller att gå över till elfordon och batterier överallt och i politiska termer byta och skapa jobb genom detta. Vi har nått så långt vi kan, jorden har inte mer resurser. Vi kan inte bygga lika mycket till i hundra år till. Det finns helt enkelt inte råvaror, allra minst i Europa och USA.
 
De olika politiska utspelen, är i allt väsentligt styrda av diverse inspel för klimatet, behovet av minskning av utsläpp och sedan olika teknikutspel som hänger i luften utan analys och kunskap. Klimatet ändras inte av att vi i Sverige uppnår politiska mål än mindre kan vi ändra det globalt sett. Vi måste utgå från att det sker en klimatförändring. Storskaliga projekt med elvägar, vätgasprojekt, stora batteribanker överallt, höghastighetståg, s k reduktionsplikt med bioinblandning förvärrar situatione,  gör av med råvaror från andra länder och leder inte till vare sig förbättrat klimat eller hållbarhet.
 
Vad vi måste göra är att hushålla och bygga robusta enkla småskaliga system, minska både antalet körda mil och transportbehoven globalt. Det går inte att ersätta den fossila oljan med andra energilösningar då dessa kräver mer råvaror som tex batteriråvaror, metaller och halvledarmetaller.  Landbaserade vindkrafts- och solpanelsparker inkräktar på utnyttjande av mark och skog. Vi behöver livsmedel och skogen måste ersätta betong och cement i framtidens byggnader.
 
Det riktigt svåra kommer att bli att bygga ett nytt samhälle som inte bygger på skatteintäkter via politiskt styrda strukturer, helt enkelt därför att dessa skatteintäkter inte kommer att kunna finnas i framtiden. Konsumtionen och produktionen måste hushålla råvaror, energi och därmed minskas beskattningsutrymmet. 
 
Det är ju uppenbart att jordens hela yta inte kan bebyggas eller få plats med hur mycket byggnader, vägar och bilar som helst
 
Vi sätter med dessa inledande ord vår hållbarhetsagenda som börjar med att säkra det uppenbara behovet. Tillgång till livsmedel, tak över huvudet, säkrandet av kritisk infrastrukturs funktion samt kunskapsbildning kring dessa frågor och ett längre tidspersrpektiv där förändringar krävs på mer eller mindre alla områden.
 
Detta kräver nya ägande- och verksamhetsformer där vi människor är de viktigaste byggstenarna, inte politiken, samt en omställning som innefattar ett nytt samhälle.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!