Vatten och näringsämnen

Kretslopp är ett fenomen i naturen som utvecklats under miljoner år och är en förutsättning för att allt liv ska fungera på jorden. Kretsloppet finns därför att jorden är ett slutet system där allt utom ljus och vind finns i vissa mängder, även om vissa av dem hanteras som om de vore oändliga. Och eftersom det är ett slutet system så behöver livet på jorden att kretsloppen levererar det som behövs, och när det behövs. Det finns en lång rad olika kretslopp i naturen för att allt ska fungera och där kretsloppen för vatten och näringsämnen (främst kväve och fosfor) är absolut de viktigaste.
Dessa förutsättningar är dom samma på hela planeten, utan undantag. Det är komplext och det hänger samman.


I takt med att människan börjat förbruka råvaror och förändra sin omgivning i större skala, dvs industrialismen, urbaniseringen och befolkningsökningen, så har vi börjat störa dessa så viktiga kretslopp på olika sätt.
Bristande insikter och kunskaper har succesivt skapat allt större störningar i kretsloppen, vilket i sin tur innebär att vi nu tvingas göra stora förändringar. Annars blir problemen ännu större och kan utvecklas till hot mot vår överlevnad. Idag har störningarna orsakat infertila marker, odrickbart vatten och döda hav. Något som redan börjat orsaka svält, flyktingströmmar och konflikter.

I Sverige har vi än så länge varit relativt förskonade från dessa problem, bland annat därför att vi är förhållandevis få inom landets gränser och en tursam geografi. Tvärtom så har vi än så länge tillgång till rent vatten och växtnäring, även om delar av landet numera tvingats börja hantera vattenbrist och stora delar av Östersjön är ett dött hav.

Här behöver vi göra förändringar och sluta hantera kretsloppen utifrån de synsätt som utvecklades för över hundra år sedan, då vi inte visste så mycket. Den kunskap vi har nu om begränsningar, komplexiteten och de olika kretsloppen måste vara en utgångspunkt, även om det innebär stora omställningar. Allt hänger samman.


Vatten och näringsämnen från människor och djur

Sverige är en av få nationer i världen som använder sig av rent dricksvatten för att spola i toaletterna. Att vattnet är en begränsad resurs har även vi här i Sverige fått lära. De senaste åren har vattenbrist och vattenransonering blivit en realitet även här.
De system vi byggt sen början av 1800-talet som via långa rörsystem ska hantera rent vatten till människorna och sen leda bort och ta hand om det förorenade vattnet fungerar inte bra. När de byggdes och när grundprinciperna formulerades, så släpptes det som var ”förbrukat” rakt ut i vattendragen, och vatten fanns ju i ”oändliga” mängder. Vi visste inte bättre.
Vattenhantering och avlopp är med andra ord inte enbart ett problem för länder långt bort. Vi behöver förändra vårt sätt att hantera denna så viktiga resurs.
Så varför fortsätter vi ändå bygga system där vi till exempel använder rent dricksvatten för att spola i toaletterna? Varför fortsätter vi använda storskaliga vattensystem som läcker upp till 35 %, och avlopp/reningsverk som släpper vidare stora mängder växtnäring som är en stor orsak till övergödning och döda havsbottnar? Växtnäring som dessutom behöver komma tillbaka till sina naturliga kretslopp, på land.
Svaret på dom frågorna är antagligen att problemen inte bedömts vara tillräckligt stora. Men idag, med vattenbrist, ransonering, övergödning, döda vatten och gigantiska återinvesteringar i nya rörsystem så inser allt fler att vi måste tänka om, och tänka långsiktigt.

Vi behöver alltså förändra och effektivisera vattenhanteringen i vårt boende. Vattnet behöver återvinnas och renas för återanvändas till tvätt och toalettbruk. I reningen återvinns även viktiga resurser som näringsämnen (fosfor, kväve, kol mm) som behöver återanvändas i kretsloppet.

Det bör ske genom nya småskaliga och lokala kretsloppsystem som gör det möjligt att rena avloppsvatten ihop med regnvatten till en andra vattenkvalitet, samt rena och behandla toalettvattnet så att vi kan återvinna näringsämnena. Sådana system skulle även innebära att vi kan minska mängden stora ledningar som idag kräver som behöver förnyas då de börjar bli alltför gamla.

Den ”gamla” idéerna baserade på att rena utsläpp, ofta via centraliserad rening i stora reningsverk fungerar inte särskilt bra. Det är en 1800-tals design som från början inte alls renade utsläpp, utan släppte genom ”vadsomhelst” som kom med avloppsvattnet från hushåll och fabriker. Och vid stora regn fungerar reningsverken ofta inte alls då stora mängder vatten spolas rakt igenom reningsverken och fortsätter ut i våra vatten helt orenat, s k breddning. Vi måste ändra på detta med nya systemlösningar.

Förutom vattnets kretslopp, är det kretslopp där människan ingår lika viktigt. Nämligen människans hantering av livsmedel. Det vill säga allt från den mat vi äter och tillagar hemma till det som sker i restauranger, livsmedelsbutiker, mattillverkning, djurhållning, etc.(rester, matavfall, skadad och för gammal mat, djurgödsel).

Allt detta är verksamheter och en systemdesign baserad på 1800-tals idéer då det inte fanns någon större kunskap om kretslopp, kritiska resursers begränsningar, föroreningar och om behoven av balans och långsiktighet.

Här behöver vi skapa system som på ett effektivt sätt tar hand om och återför näringsämnen där de hör hemma och behåller den drickbara vattenresurser så ren som det bara går.

Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.