Förnybart

Nu florerar ord som förnybart, fossilfritt mm. Men vad innebär detta?

Definitionen av förnybart är att det kan växa igen. För att detta ska kunna ske krävs solen, tillgång till vatten och näringsämnen och koldioxid, det naturliga kretsloppet och fotosyntesen. Detta gäller för det som skall växa på marken, i skogen och i havet.

Allt annat är inte förnybart då det bygger på att använda resurser som inte återförs och är således inte förnybara per definition.

Ett exempel är s k biobränslen som producerats av slakt eller skogsavfall. Det enda egentligt förnybara bränsle är biogasen, men det förutsätter att växtnäringen återföras från processen och den får inte innehålla problemavfall eller förstöras för användning på andra sätt. Rätt i balans uttag ur skogen där man lämnar kvar den sk groten, dvs det spill som uppstår grenar mm kan också anses vara förnybart skogsbruk.

EU försöker definiera ex vis vatten, sol, vind och kärnkraft som varande ibland förnybara och ibland inte. Sanningen är ju att det spelar ingen roll, allt kräver naturresurser för att byggas och än mer för att underhållas och distribueras som el över tid. Definitionen är således inte intressant.

Fossilfrihet är ett påhittat ord som egentligen kopplas till att inte använda fossil olja, trots att denna återskapas om än med väldigt långa tidsförlopp. Problemet kommer när det ska tillämpas, många varor innehåller antigen i sin tillverkning användande av fossil energi, och i det flesta fall maskiner som kräver smörjning av just fossil olja. Menar vi sedan också att fossila resurser är finita blir det än svårare.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!