Hållbarhet - Längre beskrivning

Planeten Jorden har funnits i 4,5 miljarder år, den äldsta människan som levt påstås ha dött vid 122 års ålder, medellivslängden har ständigt ökat de senaste 100 åren. Vi har, under drygt en generation, mångdubblat planetens befolkning till snart 8 miljarder och utnyttjat hela dess yta för olika verksamheter. Sen industrialismens intåg i början av 1800-talet har vi överutnyttjat jordens resurser. Vi har byggt industrier och system som utnyttjat den fossila oljeresursen, byggt tekniska system för vattenhantering som återför problem i form av läkemedelsrester och kemikalier i kretsloppet. Utan tillräckliga kunskaper eller insikter (må vara med många gånger goda intentioner…), har vi ur ett planetperspektiv väldigt snabbt utvecklat ett levnadssätt som i praktiken innebär att vi sågar av den gren vi sitter på. Vi har nått en gräns för vad planeten kan producera.

Vattnet är som bekant en central del i människans livsvillkor och många naturliga dricksvattenkällor runt om i världen har sinat, torkat och förgiftats, vilket behöver leda till att vi som fortfarande har tillgång till denna begränsade och kritiska råvara hanterar den på ett klokt och effektivt sätt. Idag är t ex läckaget i de svenska kommunala vattenledningarna upp till 25 procent på sina ställen och är - bortsett från ingen nederbörd - den enskilt största orsaken till varför vi med gräsmattor, sommar efter sommar tvingas vattenransonera på många håll. Vi spolar våra toaletter med rent dricksvatten, samtidigt som det är en akut bristvara i andra delar av världen.
Stacks Image 214
Det rådande ekonomiska systemet tar inte hänsyn till resursutnyttjande, miljö- och klimatbelastning eller utnyttjande av mänskliga resurser, speciellt i utvecklingsländer. Vi behöver istället hitta långsiktigt hållbara lösningar. Hållbarhet handlar om att inte fortsätta denna produktions- och konsumtionsdrivna utvecklingen.

Vi har bara en planet och det är ofrånkomligt att vårt sätt att leva på planeten får konsekvenser. Vi behöver anpassa oss. Redan efter 4 månader in på året hade Sverige förbrukat "sin andel" av jordens resurser. som i alla fall även inkluderar våra barn och barnbarn och längre. Det betyder ett perspektiv på minst 150 år.

Hållbarhet berör även de sociala och ekonomiska aspekterna av livet som t ex ekonomiska modeller och den långsiktiga finansieringen av gemensamma behov som omsorg, sjukvård och utbildning. Den offentliga verksamheten står inför gigantiska utmaningar där finansieringen är en av de största.

Vilken roll har politiken att spela? Politiken och politikerna måste inse sina begränsningar och inse sin roll. Hållbarhet och verklighetens förutsättningar och våra naturlagar kan aldrig kompromissas. Det är lite som en graviditet, antingen är man gravid, eller inte. Inget kan heller vara lite, eller delvis, hållbart.

Klimatproblemen är, i den mån vi människor bidragit i någon större omfattning, i allra högsta grad resultatet av bristande kunskap om de långsiktiga effekterna av vårt (människans) agerande, ända sedan industrialismens födelse. Men det är bredare länkat och mer komplext än att Sverige minskar sin 0,1 procents andel av människans totala utsläpp av växthusgaser. Sverige kan förvisso föregå med gott exempel och inspirera, men vi skulle åstadkomma betydligt mer konkreta förändringar om helhet och hållbarhet vore utgångspunkten, vilket många gånger även ger positiva klimateffekter som bonus. Vi behöver se helheten istället för att fokusera och avgränsa till det som alltför ofta är symptom, administrativa och historiska gränser.Stacks Image 216
Det saknas tydliga mål, en samlad strategi , plan för genomförande och en organisation för genomförandet. Den verkliga och viktiga förändringen sker inte genom att skriva rapporter och föra en akademisk diskurs som till största del är projektfinansierad, där en stor del av det är resultatet av de "åtgärdspaket och satsningar" som finansieras via skattemedel. Det behövs betydligt mera verkstad!


Det lokala perspektivet behöver till exempel bli viktigare i människors vardag. Det behövs ett ökat individuellt ansvar för det mest grundläggande, som vatten, livsmedel och energi, vilket i sin tur skapar nya möjligheter till hållbart boende och arbete. Förändringar kommer ske, oavsett vilka beslut som fattas i maktkorridorerna. Förändringar i vårt sätt att förhålla oss till bl a marken, skogen, råvaror, boende, transport, livsmedel, arbete, varandra, ekonomiska frågor och framtiden.


Hållbarhet är ett perspektiv som handlar om att långsiktigt anpassa oss till naturens förutsättningar och livet runt omkring oss. Det inkluderar människor, djur och växter. Det är vi människor som förbrukat, förgiftat, skövlat och utrotat.

Vi står inför att ta de stora utmaningarna för framtidens stora och genomgripande förändringar som dessa kräver.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!