Transporter

Transporter har under de senaste 200 åren utvecklas från att vara enkla lösningar som innebar att vi gick, red eller åkte häst och vagn. Långväga transporter gjordes företrädesvis på sjöar och hav med segelfartyg. Industrialismens teknikutveckling och användande av fossil olja och kol gjorde det möjligt att bygga järnvägar och utveckla transporterna. Elektrifiering och förfining av teknik medförde flygets utveckling och genom massproduktion av bilar exploderade de personliga transporterna. Förbrukningen av jordens resurser ökade i en allt accelererande takt och på en global nivå. I första hand motiverad av att hämta hem jordresurser och arbetskraft till den utvecklade världen.
Eldrivna transporter kommer vara en del av den framtida lösningen på transportbehoven på ett eller annat sätt. Men det är direkt fel att idag framställa det som lösningen med stort L, eftersom det än så länge finns en lång rad hållbarhetsproblem förknippade med batterialternativen, förutom prisnivån. Problem relaterade till produktion av batterierna, till produktion och distribution av el, till drift under sträng kyla och drift av tunga fordon. Och dessutom finns än så länge inte heller någon bra metod för att hantera gamla och uttjänta batterier.

Vi måste alltså att minska antalet transporter inom landet och att minska beroendet av utlandet. Ju fler behov som kan lösas lokalt och konsumeras lokalt utan långa transporter i logistiktermer - desto bättre. Detta gäller framförallt livsmedel. Det skulle minska de internationella transporterna av livsmedel och bränsle i samband med import och det minskar de nationella transporterna till våra affärer och hem.

Vi måste också genom en kombination av åtgärder utveckla smartare transportsystem som minskar transportbehovet mätt i körda mil. Sekundärt behöver vi också minska antalet bilar för persontrafik, särskilt i och kring städerna där fordonstätheten - för många fordon i sig, både på vägarna och för parkering, utgör ett allt ökande hinder för stadens utveckling och hållbara liv. Detta kan göras med mer samordnad logistik för e-handel kombinerat med livsmedelsleveranser och genom att leda persontrafik utanför städerna.

Vi har under lång tid försökt förmå och lösa problemen med att delvis ersätta vägtransporter till tågtrafik utan framgång. Omlastning och problem med Just-in-Time behoven gör detta alternativ svårt att lösa med samordnade transporter i tre steg istället för ett med direkt trasport på vägarna. Däremot bör vi utveckla ett nygammalt transportsystem som bygger luftskepp. Ett sätt att transportera stora laster direkt från avsändare till mottagare, utan mellanlastning och eller krav på vägar eller stora flygfält. Tack vare vår långa kuststräcka finns även möjlighet att förnya sjötransporter, där det egentligen bara är från norra Värmland och norrut som det är mer än 6-7 timmar (biltransport) till den svenska havskusten. Mot bakgrund av kraven på Just-in-time logistik kan sjötransporter med t ex havsgående trimaraner i kombination med luftskepp är detta ett intressant alternativ för framtiden.

Dagens situation

Vi har från början av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet utvecklat ett samhälle som i hög grad varit baserad på billiga och fossilbaserade transporter, som t ex gör det möjligt att i Kalmar köpa lammkött från Nya Zeeland som är billigare än lammkött från Växjö. Idag baseras den ökande globala handeln på förbrukningen av både jordresurser och bränslen för transporter, vilket i sin tur har en miljöpåverkan. Just-in-time logistik och produktionsmetoder ökar också kravet på transporter. Livsmedel är dessutom en global marknad där frukt och färskvaror till och med flygs mellan länder. Turismen har snart brett ut sig till alla planetens hörn och är åtkomlig för flertalet människor i de utvecklade länderna.

Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land i norra delen av Europa, som i hög grad beroende av utlandet både för import och export. Det finns alltså ett stort transportbehov, både till våra gränser men även inom landet. När det gäller t ex våra dagliga livsmedel så importerar vi cirka hälften av det som konsumeras. Våra vardagsliv, särskilt utanför tätorter, är till stor del beroende av den privata bilen. Och för väldigt många så finns inga eller dåliga alternativ, i synnerhet utanför storstäderna.

Bilen behövs för transporter till och från jobbet samt för inköp av dagligvaror i butiken. En butik som är helt beroende av dagliga leveranser av lastbilar, vilka i sin tur är helt beroende av bränsleleveranser till tankstället. Utöver alla dessa transporter har dessutom e-handelns alla möjligheter skapat ytterligare transportbehov till utlämningsställen eller till bostäderna. Transporter som många gånger är tomma på vägen tillbaka till lagret.

Nu utvecklas även en situation där förnybara bioråvaror behövs för att ersätta minskad användning av fossila bränslen, samtidigt som samma bioråvaror efterfrågas från fjärrvärmeverken för att ersätta minskningen av de avfallsråvaror som de eldat. En minskning som skett därför att vi blivit bättre på att återanvända vårt avfall.

Vi ser inte att batteriteknik med begränsad tillgång på råvaror globalt, kan ersätta bränslen särskilt inte i uländer eller ens i vår närhet i Baltikum och till och med Tyskland. Elnätens kapacitet och genereringsbehoven innebär dessutom oerhört stora investeringar också i Sverige, se avsnittet om energi. Att byta ut den globala fordonsflottan i förtid innebär också ytterligare förbrukning av begränsade resurser av metaller energi mm i produktionen.

Otto-motorn som vi har idag har ständigt utvecklats under mer än 100 år och gör det fortsättningsvis också. Runt hörnet finns lovande nya bränsletillbehör som minskar friktion och därmed förbrukningen. VI ser också nya tändsystem med mikrovågsteknik som lovar avsevärt bättre förbränning och därmed minskade utsläpp samtidigt som förbrukningen går ner.


Utmaningarna för framtiden - våra förslag

Målet när det gäller energianvändandet i Sverige måste vara att finna en balans baserad på inhemska och förnybara råvaror för bränsle. Det betyder att vi behöver både minska och effektivisera energianvändandet i allmänhet, och särskilt på transportområdet, men även avseende uppvärmning av varmvatten och inom industrin.

Det finns dock en konkurrens om resurserna. Skogen ska räcka till mer än bara energiproduktion och marken ska räcka både till energiproduktion, livsmedelsproduktion samt vallgrödor som används både för växtnäring och bränsleproduktion. Så en rimlig målsättning är att kunna producera bränsle för reservkraft, kritiska transporter, försvar samt jordbrukets användning utan import och förnybart.

Eldrivna transporter kommer vara en del av den framtida lösningen på transportbehoven på ett eller annat sätt. Men det är direkt fel att idag framställa det som lösningen med stort L, eftersom det än så länge finns en lång rad hållbarhetsproblem förknippade med batterialternativen, förutom prisnivån. Problem relaterade till produktion av batterierna, till produktion och distribution av el, till drift under sträng kyla och drift av tunga fordon. Och dessutom finns än så länge inte heller någon bra metod för att hantera gamla och uttjänta batterier.

Vi måste alltså att minska antalet transporter inom landet och att minska beroendet av utlandet. Ju fler behov som kan lösas lokalt och konsumeras lokalt utan långa transporter i logistiktermer - desto bättre. Detta gäller framförallt livsmedel. Det skulle minska de internationella transporterna av livsmedel och bränsle i samband med import och det minskar de nationella transporterna till våra affärer och hem.

Vi måste också genom en kombination av åtgärder utveckla smartare transportsystem som minskar transportbehovet mätt i körda mil. Sekundärt behöver vi också minska antalet bilar för persontrafik, särskilt i och kring städerna där fordonstätheten - för många fordon i sig, både på vägarna och för parkering, utgör ett allt ökande hinder för stadens utveckling och hållbara liv. Detta kan göras med mer samordnad logistik för e-handel kombinerat med livsmedelsleveranser och genom att leda persontrafik utanför städerna.

Vi har under lång tid försökt förmå och lösa problemen med att delvis ersätta vägtransporter till tågtrafik utan framgång. Omlastning och problem med Just-in-Time behoven gör detta alternativ svårt att lösa med samordnade transporter i tre steg istället för ett med direkt transport på vägarna.
Förutom att effektivisera dagens transportsystem och minska transportbehoven så behöver vi även undersöka möjligheterna med alternativa transporter där till exempel ett nygammalt transportsystem som luftskepp kan vara intressant. Ett sätt att transportera stora laster direkt från avsändare till mottagare, utan mellanlastning och eller krav på vägar eller stora flygfält. Dessutom har vi en lång kuststräcka som även gör det möjligt att förnya sjötransporter, där det egentligen bara är från norra Värmland och norrut som det är mer än 6-7 timmar (biltransport) till den svenska havskusten. Mot bakgrund av kraven på Just-in-time logistik kan sjötransporter med t ex havsgående trimaraner i kombination med luftskepp vara ett intressant alternativ för framtiden.


Translation

Choose your language and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.