Att mäta

Människan har sedan tidernas begynnelse försökt hitta olika sätt att mäta, förklara, klassificera, tolka och förutse olika förlopp och ting i sin omgivning. Det har handlat om att dels försöka förstå och dels kunna visa/förklara. Ibland har det handlat om makt, särskilt i religiösa sammanhang och vid tvister. I det som utvecklats till den s k västvärlden, blev det snabbt prästerskapet som förklarade och tolkade det ”gudomliga” och allt annat som människorna inte kunde förstå eller själva räkna ut. Och den som kom med alternativa synsätt sågs inte med blida ögon. Särskilt om alternativen undergrävde den rådande ”sanningen”.
När till exempel den medeltida vetenskapsmannen Copernicus fortsatte att hävda resultatet av sina uträkningar, vilka visade att Jorden inte var universums medelpunkt, hotade kyrkan med att bränna honom på bål. Detta för att bibehålla rådande världsuppfattning.
Stacks Image 64
Eftersom mått och begrepp är skapade av människan baseras de generellt på den intention, kunskap, världsbild och maktstruktur som råder vid den tid då de formaliseras.
Exempel på det återfinns i allt från religionens symboler, kungens sigill, kaffesump, praxis till vetenskapliga mätmetoder och resultat, politiska beslut, myndigheters regler, stadgar, etc… Som kuriositet har vi det svenska måttet ”lagom” som utan ett sammanhang enbart handlar om en attityd och inställning.

Ju mer komplicerat samhället blir, desto mer kunskap krävs både hos den som definierar och i regel hos de som är målgruppen. Det betyder alltså att här finns ett område som kommer att ha många möjligheter skapa problem och leda till felaktiga beslut. Många gånger handlar det till exempel om tolkning. Är till exempel glaset halvfullt eller halvtomt?

Vi vill inte hävda att vi har hundra procent rätt i allt. Men det är viktigt att förstå att beslut hos myndigheter och organisationer många gånger är baserade på hänsyn till olika saker som samhällsekonomi, politik, tradition, omständigheter, arbetstillfällen och inte minst otillräcklig information samt bristande kunskap.


Vi inom Hållbarhetsinitiativet hävdar varken att vi besitter den yttersta sanningen eller att vi har hundra procent rätt. Men vi inser att vissa principer är centrala när vi som enskilda individer, grupper, samhällen, nationer och mänsklighet funderar över vad vi behöver göra inför framtiden:
- Planetens resurser är begränsade – det måste få konsekvenser i allt vi gör.
- Det finns många kretslopp som måste fungera – annars uppstår negativa följdverkningar.
- Balansen mellan de olika kretsloppen får inte störas – det får ogynnsamma konsekvenser.
- När vi formulerar lösningar på de olika utmaningar vi står inför behöver de ha ett långsiktigt perspektiv – minst en generation.
- Vi har saknat, och saknar fortfarande, allomfattande kunskap – även om det som sker idag inte får någon konsekvens nu, så vet vi ännu inte de långsiktiga effekterna.
- De förändringar som industrialismen fört med sig har inte tagit hänsyn till ovanstående – vi behöver rätta till det.
- Tekniken skapar ständigt nya möjligheter att bättre förstå komplexa system

För den som tänker efter så får dessa grundläggande fakta konsekvenser för vårt sätt att vara på Jorden. Hur vi lever, producerar och konsumerar. Oavsett hur vi mäter eller vilka begrepp vi använder.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!