Att mäta

Hållbarhet

Sedan urminnes tider har människan strävat efter att mäta, förklara, klassificera, tolka och förutse olika fenomen och händelser i sin omgivning. Detta har delvis handlat om att förstå och delvis om att kunna visa eller förklara för andra. Ibland har det också handlat om makt, särskilt inom religiösa sammanhang och vid tvister. I den utvecklade delen av världen, som vi idag kallar västvärlden, blev det prästerskapet som tog på sig uppgiften att förklara och tolka det "gudomliga" samt allt annat som människorna inte kunde förstå eller själva utröna. Den som kom med alternativa perspektiv betraktades inte sällan med misstänksamhet, särskilt om dessa alternativ ifrågasatte den rådande "sanningen".
Stacks Image 64

Ett exempel är den medeltida vetenskapsmannen Copernicus, som trots hotet om att brännas på bål av kyrkan fortsatte att hävda resultaten av sina beräkningar, vilka visade att jorden inte utgjorde universums mittpunkt. Detta var ett hot mot den dåvarande världsåskådningen som upprätthölls av kyrkan.

Eftersom mätnormer och begrepp är skapade av människan är de generellt sett baserade på den intention, kunskap, världsbild och maktstruktur som rådde vid den tidpunkt då de etablerades. Vi kan se detta fenomen i allt från religiösa symboler, kungliga sigill och kaffesump till praxis, vetenskapliga mätmetoder och resultat, politiska beslut samt myndigheters regler och stadgar. Som en kuriositet kan vi nämna det svenska begreppet "lagom", som utan sammanhang bara handlar om en attityd och inställning.

Ju mer komplext samhället blir, desto mer kunskap krävs både hos dem som formulerar definitioner och hos dem som är målgruppen för dessa definitioner. Detta innebär att det finns utrymme för problem och felaktiga beslut. Ofta handlar det om tolkning, till exempel om glaset är halvfullt eller halvtomt.
Vi vill inte påstå att vi har hundra procent rätt i allt. Men det är viktigt att förstå att beslut som fattas av myndigheter och organisationer ofta baseras på olika hänsynstaganden såsom samhällsekonomi, politik, traditioner, omständigheter, arbetstillfällen och ibland otillräcklig information samt bristande kunskap.

Inom Hållbarhetsinitiativet hävdar vi varken att vi besitter den absoluta sanningen eller att vi har hundra procent rätt. Men vi inser att vissa principer är centrala när vi som individer, grupper, samhällen, nationer och mänskligheten reflekterar över vad vi behöver göra inför framtiden:
• Planetens resurser är begränsade, och detta måste ha konsekvenser för allt vi gör.
• Det finns många kretslopp som måste fungera, annars får vi negativa följder.
• Balansen mellan dessa olika kretslopp får inte störas, då det får ogynnsamma konsekvenser.
• Lösningar på de utmaningar vi står inför bör ha ett långsiktigt perspektiv, som sträcker sig åtminstone över en generation.
• Vi saknar omfattande kunskap, och även om vissa händelser idag inte får omedelbara konsekvenser, känner vi ännu inte till de långsiktiga effekterna.
• De förändringar som industrialismen har fört med sig har inte tagit tillräcklig hänsyn till ovan nämnda principer, och vi behöver rätta till detta.
• Tekniken skapar ständigt nya möjligheter att bättre förstå komplexa system.

För den som reflekterar över dessa grundläggande fakta får de konsekvenser för hur vi bör leva på jorden, hur vi bör producera och konsumera, oavsett vilka mått vi använder eller vilka begrepp vi använder oss av.

Verkligheten gäller – inte fiktiva beräkningsmodeller och klimatkompensation
När ett företag säger att de har klimatkompenserat har de ofta satsat pengar på att någon aktör gjort ett projekt där CDM-mekanismen (Clean Development Mechanism) varit del i en finansiering. Dessa projekt har ifrågasatts eftersom de ofta inte lett till några positiva effekter, alternativt involverat trädplantering i utvecklingsländer. Planteringar som många gånger sker mot lokalbefolkningens vilja och ofta kräver mer vatten och växtnäring som redan från början är bristvaror. Det bidrar också till att göda en felaktig bild av att vi helt enkelt bara kan betala oss ur våra miljöproblem.

Flertalet modeller som använts bl. a av FN:s IPCC, har haft andra syften som beräkningar av miljöpåverkan från olika energisystem som skalats upp och utvecklats för andra syften.

Verkligen är alltid mer komplicerad och förlopp som är naturliga som t ex jordens inre och yttre kretslopp, påverkan av vulkanutbrott mm blir ofta bortglömda då de är svåra att modellera i en sammansatt modell. Mätning av exempelvis växthusgaser i atmosfären är dessutom mycket svåra att göra då de påverkas av sol, höjd och luftrörelser. Temperatur är det bästa instrumentet, men eftersom vi historiskt haft stora varianser av temperatur av andra skäl såsom vid dinosauriernas utrotning som kopplas till stora vulkanutbrott eller den s k lilla istiden för några hundra år sedan, så är det inte längre en fråga om klimatet ändras, det är en fråga om varför. Och än svårare - vad kan vi egentligen göra åt det?
Dåliga mått
Bruttonationalprodukten, BNP, är ett mått på hur vi konsumerade och producerade igår, mätt i ett monetärt mått. Måttet är totalt dominerande i alla sammanhang där man ska beskriva ”hur bra det går för en nation”, och har sitt ursprung i USA i samband med andra världskriget, då det var viktigt att kunna mäta hur mycket nationen kunde producera. BNP innefattar enbart ekonomiska verksamheter och tar inte hänsyn till sådant som hållbarhet, miljö - och klimatpåverkan eller förbrukningen av jordens resurser.


Under de senaste årtiondena har vi sett utbredning av olika certifieringar och märksystem för olika produkter som anser sig vara "bra miljöval” till att som idag säga sig vara ”klimatneutrala” eller ”klimatkompenserade”. Genom olika certifieringar har aktörer utvecklat regelverk som tillverkare och jordbrukssektorn- och livsmedelsindustrin ska använda för att kunna märka sina produkter.

Olika beräkningsmetoder för just klimat och miljöpåverkan använder en sk systemgräns, det vill säga exakt vad man räknar in i en beräkning. För transporter och livsmedelsområdet ändras dessa beräkningsmodeller ständigt. Ett tydligt exempel på detta är då inom transportsektorn. El-fordon är hållbara om man sätter systemavgränsningen till enbart effekten av att fordonet tar sig mellan punkt A till B. Men om man justerar avgränsningen och även räknar in sådant som tillverkning av fordonet, produktion av el för att ladda batterier och att sedan ta hand om till exempel uttjänta batterier så är det få, om ens något el-fordon som skulle kunna kallas för hållbart. Just systemgränserna gör att det inte ger en rättvisande bild som ofta är mer komplicerad än beräkningsmodellen. Detta gäller också för klimatområdet som helhet.
Kompensationssystem
Under 1990-talet växte det fram ett regelverk kring hantering av s.k utsläppsrätter vilket kopplades till hur mycket länder idealt skulle minska sina utsläpp av växthusgaser. För enkelhets skull omvandlas detta till koldioxidekvivalenter. Ett handelssystem etablerades där företag kunde köpa sig rättigheten att släppa ut mer växthusgaser – genom kompensationer.

Systemet kom att kallas Climate Development Mechanism, CDM. Denna skapade ett behov av beräkningar av processer vilket i sin tur skapade en konsultprodukt där förmågan att hantera reglementet blev viktigare än det faktiska resultatet. För att de första konsulternas beräkningar skulle kunna kontrolleras skapades en certifiering, dvs att nya konsulter skulle kontrollera de första konsulternas beräkningar. Idag är utsläppsrätterna något vars värdeman kan spekulera i och handlas med på börsen.
Jorden och klimatet har inga gränser
Det behövs förändringar och de insatser som måste ske behöver prioriteras så de ger mest positiv effekt på vår hållbarhet – inte för att påverka opinionen. Insatserna måste alltid ses ur ett globalt perspektiv och vara hållbara, samtidigt som vi inte överanvänder jordens finita resurser. Detta innebär att eventuella mätningar bör ske ”utan gränser”. Utsläpp bryr sig inte om administrativa nations-, regions- eller kommungränser. Att se till enskilda områdena är egentligen inte intressant. Växthusgaser och partiklar förs till exempel med vinden i luftskikt som påverkar hela jorden. Avloppsutsläpp i Köpenhamn eller Stockholm påverkar även vattnet i Gdansk. Att mäta enbart temperatur med antagande om påverkan i modeller i luft ger som bäst en delbild. Mycket av problemen som förs upp i luften kommer slutligen att resultera i nedfall till vatten och mark som i sin tur långsiktigt påverkar oss människor via livsmedel och just vattnet som vi dricker.

De enda egentligen bra mätbarhetskriterierna över tid är livslängd, livskvalitet och artrikedom, i kombination. Ökar både livslängd och artrikedom så pekar det på att vi gör något bra för våra kroppar och vi gör det utan att minska artrikedomen.
Behovet av kunskap om verklighetens förutsättningar är också central att införa i skola och folkbildning - för alla.

  • Har du några förslag till intressanta länkar som kan komplettera? Lämna dem här.

Navigera och sök!

HittaLättare underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!