Dåliga mått

Bruttonationalprodukten, BNP, är ett mått på hur vi konsumerade och producerade igår, mätt i ett monetärt mått. Måttet är totalt dominerande i alla sammanhang där man ska beskriva ”hur bra det går för en nation”, och har sitt ursprung i USA i samband med andra världskriget, då det var viktigt att kunna mäta hur mycket nationen kunde producera. BNP innefattar enbart ekonomiska verksamheter och tar inte hänsyn till sådant som hållbarhet, miljö - och klimatpåverkan eller förbrukningen av jordens resurser.


Under de senaste årtiondena har vi sett utbredning av olika certifieringar och märksystem för olika produkter som anser sig vara "bra miljöval” till att som idag säga sig vara ”klimatneutrala” eller ”klimatkompenserade”. Genom olika certifieringar har aktörer utvecklat regelverk som tillverkare och jordbrukssektorn- och livsmedelsindustrin ska använda för att kunna märka sina produkter.

Olika beräkningsmetoder för just klimat och miljöpåverkan använder en sk systemgräns, det vill säga exakt vad man räknar in i en beräkning. För transporter och livsmedelsområdet ändras dessa beräkningsmodeller ständigt. Ett tydligt exempel på detta är då inom transportsektorn. El-fordon är hållbara om man sätter systemavgränsningen till enbart effekten av att fordonet tar sig mellan punkt A till B. Men om man justerar avgränsningen och även räknar in sådant som tillverkning av fordonet, produktion av el för att ladda batterier och att sedan ta hand om till exempel uttjänta batterier så är det få, om ens något el-fordon som skulle kunna kallas för hållbart. Just systemgränserna gör att det inte ger en rättvisande bild som ofta är mer komplicerad än beräkningsmodellen. Detta gäller också för klimatområdet som helhet.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!