Internationell utblick
Om vi i Sverige har problem med elnäten, så är resten av världen långt efter i utbyggnad av elinfrastruktur. Dels behövs extremt stora investeringar och dels förbrukning av jordresurser i sådana mängder, som i praktiken gör det omöjligt att genomföra. Än mindre att finansiera och att öka kostnaderna för oss konsumenter är inte heller en lösning, särskilt för uländer där betalningsförmågan är låg och industriell verksamhet inte kan bära dessa kostnadsökningar. Förutom utmaningarna i u-länder, så har vi redan i vårt närområde exemplet Tyskland, där man står inför en ännu större utmaning i och med den beslutade avvecklingen av både kol- och kärnkraft. Nu har dessa planer kommit att behöva ses över då den ryska gasen, som i alla fall på kort sikt var tänkt att vara en ersättning, inte längre är ett alternativ.
Storskaliga projekt som dammen i Etiopen kommer att lägga under sig stor del av Nilens bördiga jordbruksmarker både uppströms som nerströms. Nätkostnaderna blir avsevärda - utan att någon form av intäkter kan ses innan allt är byggt. Detta är inte en lösning varför småskaliga nya lösningar med lokal lastbalansering baserat på likströmsteknik måste tas fram och byggas ut med andra typer av finansiering.
Sensommaren 2022 kunde kärnkraften i Frankrike kan inte användas som planerat eftersom nödvändigt kylvatten i närliggande vattendrag inte fanns som brukligt. Starkt bidragande orsaker är minskat regnande och högre temperaturer.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!